למען שמו באהבה

האם לפי התורה חיו דינוזאורים?

אהבתי אתכם אמר ה'

כמובן, ניתן לראות מהמדרש הזה:

אמר רב הונא בר אידי, בשעה שהיה דוד רועה את הצאן, הלך ומצא את הראם ישן במדבר והיה סבור שהוא הר. ועלה עליו והיה רועה. ננער הראם ועמד, והיה דוד רכוב עליו, והיה מגיע עד לשמים. באותה השעה אמר דוד, אם אתה מורידני מן הראם הזה אני בונה לך היכל של מאה אמה, כקרן הראם הזה. יש אומרים לאורכו מדדו. ויש אומרים לרחבו מדדו. מה עשה הקב"ה, זימן לו אריה אחד, כיון שראה הראם את האריה נתיירא ממנו ורבץ לו מפני שהוא מלך עליו. וירד דוד לארץ. וכיון שראה דוד את האריה, נתיירא ממנו. זימן הקב"ה צבי, קפץ האריה אחריו ודוד ירד והלך לו. לכך נאמר, הושיעני מפי אריה, כשם שֶׁעָנִיתָנִי מקרני ראמים: